Search by category:

Bài 30 – Dấu gạch ngang Hướng dẫn I. Công dụng của dấu gạch ngang 1. Trong các câu đã cho, dấu gạch ngang có công dụng cụ thể như…

Bài 30 – Ôn tập phần Văn Hướng dẫn Kết quả cần đạt Nắm được hệ thống văn bản, những giá trị về nội dung và nghệ thuật của các…

Bài 29 – Quan Âm Thị Kính Hướng dẫn ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 1. Đọc kĩ phần tóm tắt vở chèo Quan Âm Thị Kính. 2. Đọc kĩ phần…